برجسته ترین ها

فلوکنترلر گاز مدل MC

فلوکنترلر گاز مدل MC

 فلوکنترلر جرمی گاز های  استاندارد قابلیت نمایش 28 نوع گاز نمایش دهنده و کنترلرگازشرکت Alicat یکی از شرکتهای پیشرو در تولید MFC در..

فلوکنترلر گاز مدل MCR

فلوکنترلر گاز مدل MCR

شرکت Alicat یکی از شرکتهای پیشرو در تولید MFC در جهان می باشد بطوریکه حجم عمده ای از Mass flow controller  MFC &  مورد نیاز بخش های صنعت..

فلوکنترلر گاز مدل MCV

فلوکنترلر گاز مدل MCV

شرکت Alicat یکی از شرکتهای پیشرو در تولید MFC در جهان می باشد بطوریکه حجم عمده ای از Mass flow controller  MFC  مورد نیاز بخش های صنعتی و پژ..

فلوکنترلر گاز مدل  MCS

فلوکنترلر گاز مدل MCS

شرکت Alicat یکی از شرکتهای پیشرو در تولید MFC در جهان می باشد بطوریکه حجم عمده ای از Mass flow controller  MFC &  مورد نیاز بخش های صنعت..